Viktig med rätt bygglovsritningar från början

Bygglovsritningar är den samling av olika ritningar som skickas in till berörd kommun vid ansökan om bygglov. Ritningar påvisar hur byggnaden förväntas se ut efter att byggnationen är klar samt hur detta ska vara konstruerat. Det är därmed mycket viktigt att de utformas korrekt – utifrån flera perspektiv.

Rätt skala och aldrig perspektiv

Samtliga ritningar som lämnas in måste vara ritade i korrekt skala. Det innebär att om tillbyggnationen är 10 meter, och ritningen är i 1:100 så behöver det vara 10 cm på ritningen. En ritning får aldrig ritas i perspektiv. Det skulle visserligen möjliggöra en lättare förståelse för hur tillbyggnationen kommer att se ut men då skulle det istället vara omöjligt att rita i skala.

Fackmannamässigt

Kravet är att alla bygglovsritningar måste vara fackmannamässigt utförda. De kan alltså antingen ritas av en fackman (exempelvis arkitekt) alternativt av de som ska genomföra byggnationen. Det ställs oavsett samma krav på ritningarna. Detta exempelvis gällande skala, vilka ritningar som ska vara med och hur dessa ska vara utförda. Generellt är det alltså mycket svårt att som privatperson lämna in korrekta ritningar vid större projekt.

Ska däremot enbart en altan, med tak, byggas är det inte lika omfattande och det kan räcka med en handritad ritning. Men även då krävs att de uppfyller kraven som gör att de anses vara fackmannamässigt korrekta. Skillnaden är att det är färre ritningar och färre krav på mindre projekt.

Risken med felaktiga bygglovsritningar

Att skicka in felaktiga, eller undermåliga, bygglovsritningar innebär en stor risk.

  • Kan försena processen

Det är kommunens handläggare som avgör om de bygglovsritningar som skickats in vid ansökan uppfyller kommunens krav. Vilka krav som finns beror både storleken på bostaden samt på vilken mark den ska ställas upp (villatomt, jordbruksfastighet osv). Skulle felaktiga ritningar skickas in innebär det att kompletteringar behöver skickas in – vilket fördröjer processen.

  • Kan fördyra processen

Varje handläggning kostar en viss summa. Men i den summan är det enbart beräknat ett visst antal timmar av handläggarna. Skulle de behöva lägga ner mer tid, pga. kompletteringar och liknande, kan det uppstå extrakostnader.

  • Kan ge avslag…

Det värsta scenariot är att ritningarna är felaktiga och att kommunen därmed tar ett negativt beslut utifrån den informationen som finns på ritningarna. Detta trots att byggnationen var tänkt att skapas på ett annat sätt.