Krav för att få ensam vårdnad

När det kommer till vård och boende för barn är alltid gemensam vårdnad för de båda föräldrarna en strävan i en vårdnadstvist. Barnet ska ha rätt till båda sina föräldrar, såvida det inte finns saker som gör att barnet tar skada i umgänget med den ena föräldern. Tror man att ens barn far illa ska man ta juridisk hjälp för att genomgå en vårdnadstvist där fallet prövas för att se om kraven för ensam vårdnad kan uppfyllas.

Vad är bäst för barnet?

Om en vårdnadstvist är ett faktum är det alltid barnets bästa som står i fokus och ett barn har rätt till båda sina föräldrar även om dom är ovänner med varandra. Det är alltså inte ett giltigt skäl till att få ensam vårdnad över sina gemensamma barn, utan orsakerna behöver vara betydligt allvarligare än så.

Missbruk, våld och psykisk ohälsa

Om missbruk eller våldsamt agerande förekommer hos den ena föräldern är det givetvis giltiga skäl till att ansöka om ensam vårdnad. Ett barn som blir slaget eller får bevittna att se sin mamma eller pappa utsättas för våld i det egna hemmet är inte acceptabelt och i de allra flesta fall förlorar den som utövat våldet vårdnaden över barnet. Detsamma gäller med missbruksproblem som gör att barnet på något sätt far illa. Även vid vissa fall av psykisk ohälsa kan en förälder tappa rätten till vårdnaden eftersom det kan påverka barnet på ett negativt sätt.

Djupa konflikter

Det händer att en vårdnadstvist tas upp för att föräldrarna har så pass stora konflikter som rör barnets vårdnad att det inte går att lösa på egen hand. Målet är alltid att hitta en lösning och att den gemensamma vårdnaden ska fungera men i vissa fall kan det vara bättre för barnet att bara ha en förälder som vårdnadshavare. Detta är dock en väldigt lång process där man jobbar hårt med samarbetssamtal och annat för att föräldrarna ska nå en överenskommelse som passar för båda, och för att barnet ska kunna få rätt till båda sina vårdnadshavare.

En vårdnadstvist är en jobbig sak att gå igenom för alla inblandade, och om man befinner sig i en sådan situation finns alltid stöd och hjälp att få. Varje vårdnadstvist är ett enskilt fall som utreds noggrant för att barnet ska få en trygg och bra uppväxt, men en eller båda sina föräldrar.